Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

Bron: GGD GHOR Nederland, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

Eind 2020 is de Luchtvaartnota 2020-2050 verschenen. Deze Luchtvaartnota geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Een aanbeveling in de nota is de ervaren geluidhinder en slaapverstoring van omwonenden van  vliegvelden te meten en te komen tot vermindering van de overlast voor hen. Ernstige geluidhinder en slaapverstoring  hebben namelijk impact op de gezondheid.

Met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 (GM V&O 2020) zijn voor het eerst zowel ervaren geluidhinder als slaapverstoring door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht. Vooral in de omgeving rondom de  grotere luchthavens komt veel ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor. Het probleem is groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-Limburg en Noord-Brabant zijn er veel  mensen die ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer ervaren. In deze regio’s heeft men te maken met meerdere vliegvelden die voor overlast zorgen. De WHO beveelt sterk aan om geluidsniveaus van vliegverkeer te reduceren tot 45 dB Lden (over 24uur) en 40 dB Lnight (tussen 23.00-07.00uur). Bij genoemde advieswaarden blijkt gemiddeld 10% ernstige geluidhinder op te treden en 11% ernstige slaapverstoring. Dit rapport laat zien dat er veel gebieden zijn die (ver) boven deze gemiddelden uitkomen.

Het inzetten op beleid en maatregelen op landelijk en gemeentelijk niveau is van belang om geluidhinder te beperken en slaapverstoring van luchtvaart te minimaliseren en tegelijkertijd de belangrijke functie van luchtvaart te waarborgen. Daarbij is het van belang om gezondheidsrisico’s te verminderen door het verlagen van de blootstelling richting het ambitieniveau van de WHO, aanvullend in te zetten op het verminderen van geluidbelasting in de (randen van de) nacht, omwonenden te betrekken en goed met hen te communiceren en gezondheid als uitgangspunt te nemen bij (lokaal) omgevingsbeleid en de inrichting van de leefomgeving.