Wat betekent de uitbreiding van het luchtverkeer voor Nederland? Eigenlijk weet iedereen wel dat het onze gezondheid aantast, geluidoverlast veroorzaakt en een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit. Ook de klimaatdoelstellingen vragen om een forse vermindering van de luchtvaart. Waarom wordt dan toch ingezet op uitbreiding?

Om structurele veranderingen te bewerkstelligen zijn belangen en de lobby vanuit de luchtvaartsector te groot. Modellen, berekeningen, beleidsnotities, kosten-batenanalyse en studies naar het economische belang moeten aantonen dat uitbreiding noodzakelijk en goed is. Deze 'bewijzen' zijn echter vaak onbegrijpelijk, eenzijdig, onduidelijk of zelfs ronduit onjuist. Deze website maakt inzichtelijk hoe de uitkomsten van onderzoeken, afkomstig van de luchtvaart of politiek, tot stand komen. We analyseren de onderzoeksmethoden en plaatsen de uitkomsten in een breder perspectief. We leggen uitspraken van de politiek en media onder een vergrootglas. Deze belichten en bespreken we in de 5 feiten en de Schiphollen top 10. Met als doel de maatschappij en de politiek met behulp van discussies in beweging te krijgen en zo te komen tot een gezondere en klimaatvriendelijke luchtvaart.

Ook gaan we in op belangrijke aspecten die betrekking hebben op vliegverkeer; fijnstof, innovatie, Milieueffectrapportage (MER), geluidshinder, vliegalternatieven en klimaat.

Verbinding tussen betrokken

We verbinden, versterken en ondersteunen overheden, luchtvaartsector, natuurorganisaties, geïnteresseerden en bewonersorganisaties uit heel Nederland die tegen ongewenste ontwikkelingen zijn op het gebied van vliegverkeer. U vindt hier uitleg, korte samenvattingen en doorverwijzingen naar onderbouwende en verdiepende informatie over uiteenlopende klimaataspecten. Maar ook directe links waar u terecht kunt voor geluidsoverlast door vliegverkeer in uw omgeving, vragen rondom de luchtvaart en contactgegevens van bewonersgroepen.

Met uw hulp kunnen we onderzoeken uitvoeren waarmee
we de luchtvaart een gezondere richting op kunnen sturen.