Milieu-effectrapportage (MER) toekomstige ontwikkeling Schiphol: eerste versie afgekeurd, definitieve in de maak

Milieu-effectrapportage (MER) toekomstige ontwikkeling Schiphol: eerste versie afgekeurd, definitieve in de maak. Over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol moet een Milieu-effectrapportage (MER) worden gemaakt. Dit is nodig om het nieuwe normen- en handhavingsstelsel (NNHS) zoals gemaakt aan de Alderstafel wettelijk te kunnen invoeren. Het NNHS wordt nu wel al toegepast, in afwachting van de definitieve MER.

Afspraken aan de Alderstafel

De Alderstafel is een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart onder leiding van ex-minister Hans Alders. Aan deze tafel zijn in 2013 door de sector (Schiphol, KLM en andere air carriers), vertegenwoordigers van omwonenden, betrokken gemeentes en het Rijk afspraken gemaakt over het geluidsregime voor Schiphol, een maximum aantal vliegbewegingen en een “gelijkwaardige bescherming van de leefomgeving”. Ook kwam aan de orde het verplaatsen van vluchten die niet essentieel zijn voor behoud van het wereldwijde netwerk van Schiphol (vakantievluchten, charters e.d.), naar Eindhoven en Lelystad. En de plannen voor hinderbeperking en vermindering van het aantal nachtvluchten. Ten aanzien van het geluidsregime betreffen deze afspraken:

- het meten van geluid op basis van preferentieel baangebruik, ofwel het gebruik maken van banen die het minste geluidshinder veroorzaken (ipv op een aantal handhavingspunten)
- een bepaald – aan regels gebonden – gebruik van de vierde start- en landingsbaan
- een maximum aantal vliegbewegingen t/m 2020 van 500.000. Hierdoor zou de geluidshinder overdag afnemen en er niet meteen hoeven te worden ingegrepen bij een overschrijding van een enkel handhavingspunt.

MER moet opnieuw

De eerste versie van het MER was in 2016 afgerond. De Commissie m.e.r., die adviseert over de deugdelijkheid van MER’s concludeerde echter ten aanzien van deze versie dat er een achterhaalde rekenmethode was gebruikt bij het berekenen van de effecten van start- en landingsprocedures. Het kabinet besloot daarna dat de MER opnieuw moest worden uitgevoerd op basis van het actuele Europese voorschrift “Doc 29”. Daarnaast wordt er door een buitenlandse deskundige daarop een “peer review” uitgevoerd.

De Commissie m.e.r. vond ook dat onvoldoende duidelijk was wat de uitgangspunten van het MER zijn, d.w.z of en hoe de afspraken van de Alderstafel worden uitgevoerd. Ook de 50/50 regel was volgens de Commissie m.e.r. onduidelijk: de berekening van “milieuwinst”, en het referentiepunt daarvoor. Ook adviseerde de Commissie om de hinder op grotere afstand van Schiphol (buiten de zgn. 48 dB Lden-contour) in beeld te brengen.

In april 2018 zou de herziene MER worden verwacht en naar de Tweede Kamer worden verzonden, echter heeft Cora van Nieuwenhuizen in maart 2018 een nieuwe versie van de MER uitgesteld met drie maanden. In de maanden daarna zal de Kamer daaraan een eerste bespreking wijden, tegelijk met een verkennend debat over de Luchtvaartnota waarvoor de MER een belangrijke input is. De definitieve Luchtvaartnota zal naar verwachting zomer 2020 door de Tweede Kamer worden behandeld. Dan zullen knopen worden doorgehakt of en hoe de groei van Schiphol verder kan gaan.

Zelf in actie komen?

Heeft u aanvullingen, opmerkingen of nieuwe feiten? Laat het ons weten!

Help ons nieuwe onderzoeken uit te zetten.