8 december 2020

MNH en ORS bieden petitie aan in de Tweede Kamer

Op dinsdag 8 december hebben Wilfred Eleveld (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland) en Matt Poelmans (Bewoners Omgeving Schiphol) een petitie aangeboden aan de leden van de commissie luchtvaart in de Tweede Kamer. Deze petitie werd aangeboden in aanloop naar het Algemeen Overleg over de luchtvaart wat op 16 december wordt gehouden en waarin ook de luchtvaartnota - het lange termijnbeleid van de regering - aan bod komt.

De luchtvaartnota blijft op veel punten onduidelijk. Er moet nog veel worden uitgezocht om tot een goed beleid te komen. In de petitie doen we een handreiking op vijf punten aan de minister om te zorgen voor duidelijkheid. Deze punten worden hieronder kort toegelicht.

1. Rechtstatelijk beschermen van bewoners rond luchthavens en onder vliegroutes

Het gaat ons hierbij om normen, plichten en rechten die de burger houvast geven. Het beschermen van afzonderlijke personen en minderheden. Ook moet in het beleid het algemeen belang doorslaggevend zijn en niet deelbelangen. Dit moet blijken in een inhoudsvolle toelichting bij beleidsnota's over de afweging van die belangen.

2. Participeren op basis van wetenschappelijk onderzoek, meten en joint factfinden

Het is belangrijk om samen met betrokken burgers en organisaties de effecten van bestaand en voorgenomen beleid met joint fact finding op wetenschappelijke basis te onderzoeken. We zien gelukkig dat de overheid dit ook belangrijk vindt.

3. Beleid: veiligheid, Nederland goed verbinden, aantrekkelijke gezonde leefomgeving, duurzaam

Moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke analyse en evaluatie. Centraal staan de vier publieke waarden: Veiligheid, Nederland goed verbinden, Aantrekkelijke gezonde leefomgeving, Duurzaamheid.

4. Monitoren en inspecteren hiervan en jaarlijks rapporteren hierover door de ILT

Moet een bredere en belangrijkere rol krijgen. Alle vier de publieke waarden moeten bewaakt worden. Waar mogelijk op basis van systematische regionale en lokale joint fact finding met gemeenteraden en bewoners nabij de luchthaven en onder de vliegroutes. Ook de voortgang en effectiviteit van mitigerende maatregelen moet bewaakt worden.

5. Financieren en bewaken van voortgang en effectiviteit van afgesproken maatregelen

De lijst is natuurlijk langer, maar we noemen vijf belangrijke voorbeelden. Afbouw nachtvluchten, programma meten/rekenen, wetenschappelijk WHO-advies geluidsnormen, de regionale Isolatie-, sloop- en verhuisvergoedingsregeling en, last but not least, ruimtelijke ordening rond luchthavens en onder vliegroutes. Voortgang én bewaking van de effectiviteit zijn op dit moment onvoldoende.

De volledige petitie kunt u hier downloaden.