Categorie Geluidshinder

Hier vindt u verdere informatie en bronnen die de mythes ontkrachten.

5 Geluidsmythe: Hoe hoger het aantal vliegbewegingen, hoe minder de geluidsbelasting

De geluidsbelasting van overvliegende vliegtuigen wordt berekend en niet bij omwonenden van luchthavens thuis gemeten. De computermodellen waarmee die berekeningen worden uitgevoerd doen iets geks: ze zorgen ervoor dat bij een hoger (absoluut) aantal vliegbewegingen nauwelijks extra geluidhinder oplevert. Dat komt doordat de modellen waarmee de geluidsbelasting (uitgedrukt in Lden) wordt berekend het aantal overvliegende vliegtuigen (frequentie) even zwaar tellen als de geluidssterkte (geluidsdruk in decibellen) van die vliegtuigen. Vervolgens delen ze de frequentie en de decibellen door een periode van een jaar. Wat op basis van de modellen wordt geconcludeerd, is hetzelfde als concluderen dat een gebroken been gemiddeld genomen over een jaar geen pijn doet.

Het probleem daarbij is dat mensen een klein verschil in geluidssterkte niet waarnemen. Of een vliegtuig met 78 decibel overkomt of met 76 decibel: een mens kan het verschil niet waarnemen. Maar de computermodellen houden geen rekening met die menselijke maat: ze doen alsof een mens wél minder hinder ervaart van een vliegtuig dat 2 decibel stiller is. Dus als alle vliegtuigen gemiddeld 2 decibel stiller worden, mag van de computer de frequentie van het aantal vliegtuigen dat overkomt omhoog. Met 58,5 procent maar liefst. Bij een uitgangssituatie van 5000 vliegtuigen per jaar leidt dat tot 2925 extra vliegtuigen, bij een uitgangssituatie van 50.000 tot 29.250 extra vliegtuigen.

Volgens het computermodel is de situatie in die scenario’s gelijk gebleven. Maar omdat mensen het geluidsverschil per overkomend vliegtuig niet kunnen horen (78 decibel is hinderlijk en 76 decibel is even hinderlijk), ervaren ze de toename in frequentie als meer overlast. Terwijl de overheid zegt dat de hinder bij 79.250 vliegtuigen met 76 decibel gelijk is aan 50.000 vliegtuigen met 78 decibel.

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10


6 Geluidsmythe: Computermodellen bepalen beter de geluidhinder, dan dat de ervaring van mensen meetelt

De ervaringen van omwonenden tellen niet mee bij het bepalen van geluidhinder. Dat komt wederom doordat geluidhinder alleen wordt berekend. Uit onderzoek van de GGD Kennemerland blijkt bijvoorbeeld, anders dan uit officiële cijfers, dat de werkelijk beleefde geluidhinder in die regio tussen 2008 en 2012 is afgenomen, maar vanaf 2012 gelijk is gebleven.

Ook slaapverstoring en andere gezondheidseffecten worden niet of maar zeer beperkt meegenomen. Volgens het GGD-onderzoek is de slaapverstoring over de gehele periode gelijk gebleven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leidt ook matige slaapverstoring tot gezondheidsproblemen, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en psychische problemen.

Andere Bronnen:

WHO guidelines for community noise 1999, Burden of disease from environmental noise, Berglund et al., 1999 , WHO-Europe Burden of disease from environmental noise, Quantification of healthy life years lost in Europe, 2011. WHO/Europe Night noise guidelines for Europe, 2009.

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10


7 Geluidsmythe: Woon je iets verder van de start- en landingsbaan dan kun je geen hinder ervaren

Woon je dicht bij een luchthaven of onder een aanvliegroute, maar buiten de officiële geluidscontouren (48 Lden) van een luchthaven, dan ervaar je volgens de overheid geen hinder van vliegverkeer. Omwonenden buiten de officiële geluidscontouren worden namelijk niet meegeteld als het gaat om geluidsbelasting. Ook slaapverstoring buiten de nachtelijke geluidscontour van 40 dB wordt niet in de vaststelling van geluidhinder betrokken, terwijl een dalend of opstijgend vliegtuig omwonenden wel degelijk uit hun slaap kan houden. Ook kunnen die overdag ernstige geluidhinder ervaren.

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10


8 Geluidsmythe: Woon je in een huis dat na 2005 is gebouwd, dan ervaar je geen geluidhinder

Alle omwonenden rond Schiphol (naar schatting een half miljoen mensen) die wonen in een huis dat na 2005 binnen de geluidscontouren is gebouwd, tellen niet mee in de berekeningen van de geluidhinder. Voor Schiphol bestaan die omwonenden kennelijk niet.
Bron: Spookgehinderden: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/begrippenlijst/

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10


9 Geluidsmythe: Overheden hoeven burgers niet te beschermen tegen geluidsoverlast. Voor burgers geldt: niet klagen maar dragen

Door een recent besluit van provincies en enkele gemeenten in Noord- en Zuid-Holland (‘Wonen en vliegen’) kunnen nieuwe huizen gebouwd worden binnen de zogeheten 20 Ke-geluidscontour van Schiphol. Tot nu toe was dat niet toegestaan vanwege de grote geluidsoverlast binnen die contour. De mensen die er gaan wonen moeten door het verplicht ondertekenen van een zogeheten kettingbeding erkennen dat ze overlast kunnen verwachten en moeten dat ook – op straffe van een boete van 100.000 euro – doorgeven aan nieuwe bewoners. Klachten indienen kan nog wel, maar de gemeenten doen daar, zo staat er in het akkoord met de luchtvaartsector, vervolgens niets mee.

Ook wordt de luchtvaartsector gevrijwaard van schadeclaims. Inmiddels volgen enkele gemeenteraden die hun college van B&W niet langer en weigeren ze het kettingbeding aan hun inwoners op te leggen. Andere gemeenten doen dat wel. Oftewel: burgers worden soms door hun plaatselijke overheid niet beschermd, maar gedwongen hun bezwaren tegen overlast in te slikken. Ze moeten niet klagen, maar dragen.

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10

Voor de totstandkoming van deze groslijst zijn geraadpleegd: Richard Abbenhuis; Piet Boonekamp; Hans Buurma; Matt Poelmans; Gerrit Jan Lagemaat; Its van der Es; Jos Lap.
Research en redactie: Tim de Vrijer; Eva Ballieux; Lex Lohman; Sijas Akkerman.