Voor luchthaven vergunningen kun je niet naar de bestuursrechter

Binnenkort is het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (“LVB-1”) te verwachten, waarin alle bestaande regelgeving over de luchthaven wordt verzameld en geformaliseerd. Zo zal onder andere het nog niet wettelijk vastgelegde, maar wel al jaren feitelijk gehanteerde Nieuwe Normen en Handhaving Stelsel (NNHS) nu eindelijk wettelijk worden vastgelegd. In het NNHS worden de stilste banen het eerst vol gevlogen, het zgn. preferente baangebruik.

Snelle groei leidt tot volle Aalsmeerbaan

Tegen dat NNHS zijn al verschillende procedures gevoerd, maar iedere keer zegt de rechter dat je op de regels en normen van het NNHS als appellant geen direct beroep kan doen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd. Het NNHS zou, toen het jaren geleden werd opgetuigd, voor minder overlast zorgen. Inmiddels is het tegenovergestelde het geval omdat door de snelle groei nu ook de meest luidruchtige banen (m.n. de Aalsmeerbaan) worden vol gevlogen. In de wet staat nog steeds het oude systeem, van handhavingspunten waar bepaalde normen niet overschreden mochten worden, maar ook daar kan je je niet op beroepen want de overheid heeft aangegeven via het NNHS te blijven gedogen…

Juridisch aanvechten

Het gaat bij het aanstaande Luchthavenverkeersbesluit in feite om een vergunning voor de luchthaven, maar het merkwaardige is dat die niet direct bij de rechter aanvechtbaar is, zoals wel alle andere vergunningen voor (zeer) grote bedrijven en installaties, zoals bijv Tata Steel en kolencentrales. Dat komt omdat de regering hiervoor een bepaalde juridische vorm heeft gekozen, namelijk die van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).  Een AMvB wordt door de regering vastgesteld, waarbij de Tweede Kamer alleen inspraak heeft als die daarom vraagt - maar geen beslissingsmacht. Bij de bestuursrechter zijn dergelijke besluiten niet aan te vechten.

Juridisch aanvechten kan alleen via de omweg van een zgn. civiele procedure, maar die biedt duidelijk minder kansen omdat de rechter daarbij veel beslissingsruimte laat aan de overheid. Ook is zo’n procedure veel langduriger en kostbaarder voor appellanten. Zonder een forse dosis crowd funding, zoals bijv. in de Urgenda zaak, is zoiets voor milieuorganisaties in feite niet haalbaar.

Schiphol heeft deze bevoorrechte positie al heel lang. Voor de andere Nederlandse luchthavens, zoals die van Rotterdam, Eindhoven en Maastricht  was dat tot 2015 anders, want bij de tot dat jaar gehanteerde “Aanwijzingsbesluiten” kon je gewoon naar de rechter.  Maar vanaf dat jaar heeft de regering ook die besluiten tot AMvB verheven, waarmee ze niet meer voor bezwaar en beroep vatbaar zijn.

Het zoveelste bewijs voor de, door de overheid bewust gecreëerde, en desnoods door ingewikkelde gedoogconstructies gehandhaafde uitzonderingspositie voor de luchtvaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lex Lohman, juridisch adviseur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: lex@mnh.nl