Dien uw zienswijze luchtvaart in

Het Ministerie van I&W heeft nu een startnotitie (“Notitie reikwijdte en detailniveau”)  voor de m.e.r gemaakt, en daar kan iedereen een zienswijze op indienen. De natuur- en milieuorganisaties dienen een zienswijze in. Maar ook u kan dat doen! Indienen kan tot en met dinsdag 16 april.

Het kabinet is namelijk bezig met de Luchtvaartnota over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. In de voorbereiding daarvan wordt een milieu effectrapportage (m.e.r.) gemaakt. Het is belangrijk dat die goed en eerlijk in elkaar zit:

- Met name dat er ook goede en uitgewerkte alternatieven in komen (voor minder vliegen, meer trein).

- En dat de milieu- en leefbaarheidseffecten (geluid, gezondheid) volledig worden geïnventariseerd.

- En dat er ook aandacht komt voor verdringing door de luchtvaart, doordat er minder woningen gebouwd kunnen worden en windturbines op zee.

Kritische besluitvorming

Het uiteindelijke m.e.r. rapport wordt aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat veel mensen de besluitvorming kritisch volgen.

Voor wie daar behoefte aan heeft, hebben wij een model zienswijze gemaakt, die u kan gebruiken als basis.

 

Indienen kan tot en met dinsdag 16 april a.s op

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/luchtvaartnota/

Daar is de Notitie Reikwijdte en detailniveau ook te lezen.